Pagtiyak sa Lugar ng Botohan at Halimbawang Balota

Para hanapin ang inyong lugar ng botohan, o para tingnan ang inyong halimbawang balota, ilagay ang address ng inyong tirahan sa ibaba.

Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 or mag-email sa amin.