Precincts Reported: 609 of 609 (1)
Huling Update: Diciembre 01, 2020 16:08:57

Kabuuan ng Rehistrasyon at Nagsidalo

Rehistradong Botante: 449,866 sa 521,099 (86.33%)


Kabuuan

Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
Araw ng Eleksyon38,4557.38%
Pagboto sa pamamagitan ng Koreo411,41178.95%
Kabuuan449,86686.33%

PRESIDENT AND VICE PRESIDENT

Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
JOSEPH R. BIDEN AT KAMALA D. HARRIS378,15685.26%
DONALD J. TRUMP AT MICHAEL R. PENCE56,41712.72%
JO JORGENSEN AT JEREMY "SPIKE" COHEN3,2990.74%
HOWIE HAWKINS AT ANGELA NICOLE WALKER2,7810.63%
GLORIA LA RIVA AT SUNIL FREEMAN1,5430.35%
ROQUE "ROCKY" DE LA FUENTE GUERRA AT KANYE OMARI WEST1,2620.28%
ISINUSULAT-LAMANG950.02%
BRIAN CARROLL AT AMAR PATEL (ISINUSULAT-LAMANG)480.01%
JESSE VENTURA AT CYNTHIA MCKINNEY (ISINUSULAT-LAMANG)180%
MARK CHARLES AT ADRIAN WALLACE (ISINUSULAT-LAMANG)170%
BROCK PIERCE AT KARLA BALLARD (ISINUSULAT-LAMANG)70%
JOSEPH KISHORE AT NORISSA SANTA CRUZ (ISINUSULAT-LAMANG)50%
Kabuuan443,553100%
Mga kulang na boto5,658
Mga sobrang boto609


Kinatawan ng Estados Unidos Distrito 12

Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
NANCY PELOSI 281,77677.63%
SHAHID BUTTAR 81,17422.37%
Kabuuan362,950100%
Mga kulang na boto34,157
Mga sobrang boto409


Kinatawan ng Estados Unidos Distrito 13

Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
BARBARA LEE 00%
NIKKA PITERMAN 00%
Kabuuan00%
Mga kulang na boto0
Mga sobrang boto0


Kinatawan ng Estados Unidos Distrito 14

Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
JACKIE SPEIER 39,67081.21%
RAN S. PETEL 9,17918.79%
Kabuuan48,849100%
Mga kulang na boto3,434
Mga sobrang boto21


Senador ng Estado Distrito 11

Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
SCOTT WIENER 229,16057.65%
JACKIE FIELDER 168,34842.35%
Kabuuan397,508100%
Mga kulang na boto51,645
Mga sobrang boto667


Miyembro, Asembleya ng Estado Distrito 17

Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
DAVID CHIU 190,73188.89%
STARCHILD 23,83411.11%
Kabuuan214,565100%
Mga kulang na boto40,112
Mga sobrang boto119


Miyembro, Asembleya ng Estado Distrito 19

Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
PHIL TING 134,17577.35%
JOHN P. MCDONNELL 39,28322.65%
Kabuuan173,458100%
Mga kulang na boto21,504
Mga sobrang boto62


Miyembro, Lupon ng Edukasyon

Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
JENNY LAM 195,27017.05%
MARK SANCHEZ 194,81017.01%
KEVINE BOGGESS 175,30215.3%
MATT ALEXANDER 149,21213.03%
ALIDA FISHER 143,68512.54%
MICHELLE PARKER 117,43410.25%
NICK ROTHMAN 56,9934.98%
GENEVIEVE LAWRENCE 56,8784.97%
ANDREW DOUGLAS ALSTON 33,1222.89%
PAUL KANGAS 22,7201.98%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan1,145,426100%
Mga kulang na boto651,650
Mga sobrang boto2,388


Miyembro, Lupon ng Kolehiyo ng Komunidad

Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
SHANELL WILLIAMS 195,35617.98%
TOM TEMPRANO 186,58317.17%
ALIYA CHISTI 126,90411.68%
ALAN WONG 123,43711.36%
ANITA MARTINEZ 117,62910.83%
MARIE HURABIELL 86,7267.98%
HAN ZOU 74,9756.9%
VICTOR OLIVIERI 72,8406.7%
JEANETTE QUICK 57,9255.33%
GERAMYE TEETER 25,5802.35%
DOMINIC ASHE 18,5561.71%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan1,086,511100%
Mga kulang na boto709,545
Mga sobrang boto3,224


Direktor ng BART, Distrito 7

Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
LATEEFAH SIMON 17,53169.37%
SHARON KIDD 7,73930.63%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan25,270100%
Mga kulang na boto8,653
Mga sobrang boto26


Direktor ng BART, Distrito 9

Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
BEVAN DUFTY 108,63265.28%
DAVID WEI WEN YOUNG 31,81419.12%
MICHAEL PETRELIS 15,5799.36%
PATRICK MORTIERE 10,3806.24%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan166,405100%
Mga kulang na boto42,436
Mga sobrang boto318


Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 - Total ng mga unang pinili sa RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)

Complete RCV results
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
CONNIE CHAN 13,42237.79%
MARJAN PHILHOUR 12,19734.34%
DAVID E. LEE 6,07117.09%
SHERMAN R. D'SILVA 1,5424.34%
VERONICA SHINZATO 1,2873.62%
AMANDA INOCENCIO 6891.94%
ANDREW N. MAJALYA 3060.86%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan35,514100%
Mga kulang na boto4,299
Mga sobrang boto96


Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 - Total ng mga unang pinili sa RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)

Complete RCV results
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
AARON PESKIN 15,29353.49%
DANNY SAUTER 10,45136.56%
SPENCER SIMONSEN 1,4645.12%
STEPHEN (LULU) SCHWARTZ 1,3804.83%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan28,588100%
Mga kulang na boto4,228
Mga sobrang boto73


Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 - Total ng mga unang pinili sa RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)

Complete RCV results
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
DEAN PRESTON 21,43151.52%
VALLIE BROWN 16,73040.22%
DANIEL LANDRY 2,3545.66%
NOMVULA O'MEARA 1,0792.59%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan41,594100%
Mga kulang na boto4,738
Mga sobrang boto85


Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 - Total ng mga unang pinili sa RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)

Complete RCV results
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
JOEL ENGARDIO 9,21623.63%
VILASKA NGUYEN 8,19521.01%
MYRNA MELGAR 7,85220.13%
EMILY MURASE 4,85112.44%
STEPHEN W. MARTIN-PINTO 4,56211.7%
BEN MATRANGA 3,3818.67%
KEN PIPER 9512.44%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan39,008100%
Mga kulang na boto4,302
Mga sobrang boto116


Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 - Total ng mga unang pinili sa RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)

Complete RCV results
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
HILLARY RONEN 27,48199.77%
ISINUSULAT-LAMANG630.23%
BUD RYERSON (ISINUSULAT-LAMANG)630.23%
Kabuuan27,544100%
Mga kulang na boto9,424
Mga sobrang boto1


Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 - Total ng mga unang pinili sa RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)

Complete RCV results
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
AHSHA SAFAI 15,03348.34%
JOHN AVALOS 13,33542.88%
MARCELO COLUSSI 2,7168.73%
ISINUSULAT-LAMANG150.05%
JASON CHUYUAN ZENG (ISINUSULAT-LAMANG)150.05%
Kabuuan31,099100%
Mga kulang na boto3,058
Mga sobrang boto105


Proposisyon 14 - Mag-Aawtorisa ng mga Bonong Magpapatuloy ng Pananaliksik para sa Stem Cell

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO235,86555.56%
HINDI188,65644.44%
Kabuuan424,521100%
Mga kulang na boto23,841
Mga sobrang boto93


Proposisyon 15 - Pararamihin ang mga Pinagmumulan ng Pagpopondo para sa mga Pampublikong Paaralan, Kolehiyo ng Komunidad, at Serbisyo ng Lokal na Gobyerno sa Pamamagitan ng Pagbabago sa Pagtatasa ng Buwis para sa Pangkomersyo at Industriyal na Ari-arian

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO306,86370.9%
HINDI125,92329.1%
Kabuuan432,786100%
Mga kulang na boto15,523
Mga sobrang boto146


Proposisyon 16 - Magpapahintulot ng Dibersidad Bilang Salik sa mga Pagpapasya sa Pampublikong Trabaho, Edukasyon, at Pagkokontrata

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO272,04663.83%
HINDI154,18636.17%
Kabuuan426,232100%
Mga kulang na boto22,135
Mga sobrang boto88


Proposisyon 17 - Ibabalik ang Karapatang Bumoto Pagkatapos Makumpleto ang Sentensiya sa Pagkakabilanggo

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO337,85278.08%
HINDI94,83521.92%
Kabuuan432,687100%
Mga kulang na boto15,714
Mga sobrang boto54


Proposisyon 18 - Babaguhin ang Saligang-Batas ng California upang Pahintulutan ang Mga Nasa Edad na 17 Taong Gulang na Bumoto sa Mga Primarya at Espesyal na Halalan Kung Sila ay Magiging 18 Taong Gulang sa Pagsapit ng Susunod na Pangkalahatang Halalan at Sa Ibang Paraan Ay Magiging Karapat-dapat Bumoto

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO278,05364.26%
HINDI154,67035.74%
Kabuuan432,723100%
Mga kulang na boto15,667
Mga sobrang boto65


Proposisyon 19 - Babaguhin ang Mga Partikular na Patakaran sa Buwis sa Ari-arian

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO252,83760.19%
HINDI167,25639.81%
Kabuuan420,093100%
Mga kulang na boto28,196
Mga sobrang boto166


Proposisyon 20 - Magbibigay ng Restriksyon sa Parol para sa Ilang Pagkakasalang Kasalukuyang Itinuturing na Hindi Marahas. Mag-aawtorisa ng mga Sentensiya sa Peloni para sa Ilang Pagkakasalang Kasalukuyang Itinuturing Lamang na Maliit na Pagkakasala

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
HINDI301,34371.78%
OO118,46328.22%
Kabuuan419,806100%
Mga kulang na boto28,448
Mga sobrang boto201


Proposisyon 21 - Palalawakin ang Awtoridad ng Lokal na Gobyerno upang Ipatupad ang Kontrol sa Upa sa Residensyal na Ari-arian

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO219,53351.78%
HINDI204,41448.22%
Kabuuan423,947100%
Mga kulang na boto24,414
Mga sobrang boto94


Proposisyon 22 - Bibigyan ng Iksemsyon ang mga App-Based na Kumpanya ng Transportasyon at Deliberi sa Pagkakaloob ng mga Benepisyo ng Empleyado sa Ilang Nagmamaneho ng Sasakyan

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
HINDI254,02259.51%
OO172,85540.49%
Kabuuan426,877100%
Mga kulang na boto21,384
Mga sobrang boto194


Proposisyon 23 - Magtatatag ng mga Iniaatas ng Estado para sa mga Klinikang Dialysis para sa Kidney. Mag-aatas ng Medikal na Propesyonal sa Lugar

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
HINDI222,16153.31%
OO194,59646.69%
Kabuuan416,757100%
Mga kulang na boto31,531
Mga sobrang boto167


Proposisyon 24 - Babaguhin ang mga Batas sa Pagkapribado ng Mamimili

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
HINDI212,00750.93%
OO204,23549.07%
Kabuuan416,242100%
Mga kulang na boto32,084
Mga sobrang boto129


Proposisyon 25 - Reperendum sa Batas na Magpapalit sa Piyansang Pera ng Sistemang Batay sa Pampublikong Kaligtasan at Panganib ng Pagtakas sa Ibang Lugar

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO233,53956.26%
HINDI181,56043.74%
Kabuuan415,099100%
Mga kulang na boto33,245
Mga sobrang boto111


Proposisyon A - Bond (utang ng gobyerno) para sa Kalusugan at Kawalan ng Tahanan, mga Parke, at Kalye

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO294,11770.63%
HINDI122,31429.37%
Kabuuan416,431100%
Mga kulang na boto31,221
Mga sobrang boto60

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 66⅔% botong oo para maipasa.


Proposisyon B - Department of Sanitation and Streets (Departamento para sa Kalinisan at mga Kalye), Sanitation and Streets Commission (Komisyon para sa Kalinisan at mga Kalye), at Public Works Commission (Komisyon ng mga Pampublikong Gawain)

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO255,65361.33%
HINDI161,17838.67%
Kabuuan416,831100%
Mga kulang na boto30,811
Mga sobrang boto70

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 botong oo para maipasa.


Proposisyon C - Pagtatanggal ng Itinatakdang Pagiging Mamamayan para sa mga Miyembro ng mga Lupon ng Lungsod

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO226,14854.1%
HINDI191,89845.9%
Kabuuan418,046100%
Mga kulang na boto29,429
Mga sobrang boto237

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 botong oo para maipasa.


Proposisyon D - Pangangasiwa ng Sheriff

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO276,68566.9%
HINDI136,89633.1%
Kabuuan413,581100%
Mga kulang na boto34,062
Mga sobrang boto69

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 botong oo para maipasa.


Proposisyon E - Pag-eempleyo sa Pulisya

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO299,52871.35%
HINDI120,24628.65%
Kabuuan419,774100%
Mga kulang na boto27,819
Mga sobrang boto119

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 botong oo para maipasa.


Proposisyon F - Lubusang Pagbabago sa Business Tax (Buwis sa Negosyo)

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO273,95367.48%
HINDI132,02432.52%
Kabuuan405,977100%
Mga kulang na boto41,661
Mga sobrang boto74

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 botong oo para maipasa.


Proposisyon G - Pagboto ng Kabataan sa mga Lokal na Eleksyon

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
HINDI213,69450.79%
OO207,05449.21%
Kabuuan420,748100%
Mga kulang na boto26,891
Mga sobrang boto73

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 botong oo para maipasa.


Proposisyon H - Neighborhood Commercial Districts (distritong mababa o katamtaman ang dami ng tao at magkahalong residensiyal at komersiyal ang gamit) at Pagbibigay ng Permits ng Lungsod

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO247,42860.87%
HINDI159,02639.13%
Kabuuan406,454100%
Mga kulang na boto41,160
Mga sobrang boto98

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 botong oo para maipasa.


Proposisyon I - Real Estate Transfer Tax (Buwis ukol sa Paglilipat ng Ari-arian)

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO235,88457.55%
HINDI173,98442.45%
Kabuuan409,868100%
Mga kulang na boto37,720
Mga sobrang boto124

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 botong oo para maipasa.


Proposisyon J - Parcel Tax (buwis sa parsela o buwis na nakabatay sa mga katangian ng ari-arian at hindi sa natasang halaga nito) para sa San Francisco Unified School District (Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng San Francisco)

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO300,77574.43%
HINDI103,31525.57%
Kabuuan404,090100%
Mga kulang na boto43,562
Mga sobrang boto60

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 66⅔% botong oo para maipasa.


Proposisyon K - Awtorisasyon para sa Abot-kayang Pabahay

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO303,31973.52%
HINDI109,22026.48%
Kabuuan412,539100%
Mga kulang na boto35,097
Mga sobrang boto76

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 botong oo para maipasa.


Proposisyon L - Business Tax na Nakabatay sa Paghahambing ng Suweldo ng Pinakamatataas na Executive sa Suweldo ng mga Empleyado

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO268,37065.06%
HINDI144,09734.94%
Kabuuan412,467100%
Mga kulang na boto35,175
Mga sobrang boto70

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 botong oo para maipasa.


Proposisyon RR - Buwis sa Pagbebenta ng Caltrain

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO300,43873.37%
HINDI109,05626.63%
Kabuuan409,494100%
Mga kulang na boto38,161
Mga sobrang boto57

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 66⅔% botong oo para maipasa.