Tool para Malaman ang Lugar ng Botohan at Oras ng Paghihintay

Sentro ng Botohan
Makaboboto o makakukuha kayo ng balota na naglalaman ng lahat ng labanan na elihible kayong pagbotohan.
Lugar ng Botohan na may Uri ng inyong Balota
Boboto kayo nang probisyonal ngunit ang inyong balota ay maglalaman ng lahat ng labanan na elihible kayong pagbotohan.
Itinalaga sa inyong Lugar ng Botohan
Boboto kayo ng balota na naglalaman ng lahat ng labanan na elihible kayong pagbotohan.
Lugar ng Botohan
Boboto kayo nang probisyonal at maaaring wala sa balota ang ilan sa mga labanan na elihible kayong pagbotohan.
Bago ang Araw ng Eleksyon, maaari ninyong ibalik ang inyong balota sa alinmang lugar ng botohan sa California o sa alinmang estasyon na hulugan ng balota sa San Francisco na bukas sa sumusunod na mga oras:
Bill Graham Civic Auditorium, 99 Grove St
 • Lunes–Biyernes, Oktubre 5–Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Sabado at Linggo, Oktubre 17-18, Oktubre 24-25, at Oktubre 31-Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Anza Branch Library, 550 37th Ave
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Golden Gate Valley Library, 1801 Green St
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Portsmouth Square, Washington St at Walter U Lum pl
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Ortega Branch Library, 3223 Ortega St
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Park Branch Library, 1833 Page St
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Chase Center, 1655 3rd St
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
West Portal Branch Library, 190 Lenox Way
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Noe Valley/Sally Brunn Branch Library, 451 Jersey St
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Mission Branch Library, 300 Bartlett St
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Bayview/Linda Brooks-Burton Library, 5075 3rd St
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Excelsior Branch Library, 4400 Mission St
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Bago ang Araw ng Eleksyon, maaari ninyong ibalik ang inyong balota sa alinmang lugar ng botohan sa California o sa alinmang estasyon na hulugan ng balota sa San Francisco na bukas sa sumusunod na mga oras:
Bill Graham Civic Auditorium, 99 Grove St
 • Lunes–Biyernes, Oktubre 5–Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Sabado at Linggo, Oktubre 17-18, Oktubre 24-25, at Oktubre 31-Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Anza Branch Library, 550 37th Ave
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Golden Gate Valley Library, 1801 Green St
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Portsmouth Square, Washington St at Walter U Lum pl
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Ortega Branch Library, 3223 Ortega St
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Park Branch Library, 1833 Page St
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Chase Center, 1655 3rd St
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
West Portal Branch Library, 190 Lenox Way
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Noe Valley/Sally Brunn Branch Library, 451 Jersey St
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Mission Branch Library, 300 Bartlett St
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Bayview/Linda Brooks-Burton Library, 5075 3rd St
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Excelsior Branch Library, 4400 Mission St
 • Sabado at Linggo, Oktubre 31– Nobyembre 1, 10 a.m.– 4 p.m.
 • Lunes, Nobyembre 2, 8 a.m.– 5 p.m.
 • Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 7 a.m.– 8 p.m.
Kumuha ng mga Direksyon
Hanapin ang lokasyon ng mga kahon ng USPS at alamin ang mga oras ng pag-pickup sa usps.com/locator