Tool para sa Balota sa Marso 2020 Primarya para sa Pagkapangulo

Makatatanggap ba ako ng balotang naglalaman ng aking nagugustuhang kandidato para sa pagkapangulo?Maaaring kailanganin ninyong gumawa ng hakbang para maboto ninyo ang gusto ninyong kandidato.

Ang kinakatigang partidong inyong pinili noong kayo ay nagrehistro para bumoto ang magtatakda kung aling mga kandidato sa pagkapangulo ang maililista sa inyong balota para sa eleksyon sa Marso 3.

I-check ang inyong kinakatigang politikal na partido sa Voter Portal (Portal para sa Botante) at pagkatapos ay gamitin itong tool para suriin ang inyong mga opsiyon.

Kasalukuyan akong nakarehistro para bumoto sa ilalim ng…

at nais kong bumoto para sa isang kandidato na nasa…