Accessible na Sistemang Vote-by-Mail

Magbubukas ang Sistema ng Aksesibleng Vote-by-Mail (AVBM) para sa mga botanteng nagsisilbi bilang militar o naninirahan sa ibang bansa simula 60 hanggang 45 na araw bago ang susunod na eleksyon.

Magagamit naman ng lahat ng rehistradong botante ang Sistemang AVBM 29 na araw bago ang susunod na eleksyon.

Upang malaman kung paano makuha, markahan, ibalik, at subaybayan ang inyong balota gamit ang Sistemang AVBM, mangyaring bisitahin ang pahinang Bumoto Gamit ang Sistema ng Aksesibleng Vote-by-Mail.

Kung kayo’y may mga katanungan, tumawag sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o magpadala ng email sa amin sa sfvote@sfgov.org.