Accessible na Sistemang Vote-by-Mail

Upang makuha ang inyong Vote-by-Mail na Balota ng San Francisco at mga instruksiyon, ilagay ang numero ng inyong tirahan, ZIP code ng address sa San Francisco kung saan kayo rehistradong makaboto, at ang petsa ng inyong kapanganakan. Pindutin ang Isumite.

Huwag ilagay ang pangalan ng kalye. Ilagay ang 0 kung nakarehistro gamit ang interseksyon ng mga kalsada.
/ /

Ang Impormasyon ng Botante ay ginagamit para sa opisyal na layunin lamang.

Kung mayroon kayong mga katanungan, tumawag sa amin sa (415) 554-4310 o mag-email sa amin.