I-update ang Rekord ng inyong Rehistrasyon bilang Botante

Mga nakatira lamang sa San Francisco

Para humiling ng pagbabago sa rekord ninyo bilang botante, kumpletuhin ang form na ito, at pagkatapos, iprint ito at ibalik sa aming tanggapan gamit ang mga instruksiyon na nakalagay sa naka-print na form. Itinatakda ng batas ng estado na may orihinal kayong pirma sa mga kahilingan para sa ilang mga pagbabago sa inyong rehistrasyon bilang botante. Para kumpirmahin ang impormasyon sa inyong rekord ng rehistrasyon bilng botante, bisitahin ang Pagtiyak sa Katayuan ng Rehistrasyon.

Bersiyon na maaaring i-print (PDF)

Kinakailangang Impormasyon:

Pumili ng isa o higit pang mga pagbabago