Pagtiyak sa Katayuan ng Balota, at Paghiling ng Pamalit na Balota

Gamitin ang tool (paraan) na ito upang masubaybayan ang inyong balota habang ito ay umuusad sa siyam na hakbang na proseso ng eleksyon, mula sa petsa na nai-proseso ang inyong balota hanggang sa petsa ng pagbilang sa inyong balota.

Maaaring subaybayan sa pamamagitan ng paggamit ng tool na ito ang mga Vote-by-mail (pagboto sa pamamagitan ng koreo) na balota, balota ng nasa militar at nasa ibang bansa, at mga vote-by-mail na balota na ipinamahagi sa Sentro ng Botohan sa City Hall. Kung bumoto kayo sa probisyonal na balota o sa probisyonal na balota ng conditional voter registration (CVR) (may-kondisyon na pagpaparehistro ng botante), gamitin ang Pagtiyak sa Katayuan ng Probisyonal na Balota upang malaman ang estado ng inyong balota.

Huwag ilagay ang pangalang ng kalye
/ /

Ang impormasyon tungkol sa botante ay ginagamit lamang para sa mga opisyal na layunin.

Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o mag-email sa amin.