Online na Aplikasyon para sa Vote-by-Mail (Pagboto sa Pamamagitan ng Mail)

Hunyo 5, 2018, Pinagsamang Pambuong-Estado na Tuwirang Primaryang Eleksyon

Ang online na aplikasyon na ito ay para lamang sa mga botanteng rehistrado sa Lungsod at County ng San Francisco.

Para humiling ng balota sa pamamagitan ng koreo para sa Hunyo 5, 2018, Pinagsamang Pambuong-Estado na Tuwirang Primaryang Eleksyon, Pinagsamang Primaryang Eleksyon, kumpletuhin at isumite ang form na ito online nang hindi lalampas sa 11:59 p.m. ng Martes, Mayo 29, 2018.

Para maging botante na permanenteng bumoboto sa pamamagitan ng koreo, at makatanggap ng balota sa koreo sa bawat eleksyon, kumpletuhin, pirmahan, at ibalik ang Aplikasyon para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo sa Departamento.

Ayon sa batas ng estado, tanging ang rehistradong botante lamang ang maaaring mag-apply para makakuha ng balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo. Ang isang aplikasyon para sa isang balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, na isinagawa ng isang tao liban sa rehistradong botante, ay isang peloni na may parusang pagkakulong at/o pagmumulta.

Kumpletuhin ang sumusunod para humiling ng balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa Hunyo 5, 2018, Pinagsamang Pambuong-Estado na Tuwirang Primaryang Eleksyon:

Huwag ilagay ang pangalan ng kalye
/ /

Ang impormasyon tungkol sa botante ay ginagamit lamang para sa mga opisyal na layunin.

Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o mag-email sa amin.