Paghanap ng Distrito sa Lungsod at County ng San Francisco

Ilagay ang inyong address upang hanapin ng inyong mga distrito, at upang makita kung paanong nagbago ang mga ito bilang resulta ng redistricting (pagbabago ng mga hangganan ng distrito).

Huwag ilagay ang pangalan ng kalye

Kung may mga tanong kayo, makipag-ugnay sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4375 or mag-email sa amin.