Magbabago ba ang inyong (mga) pinagbobotohang distrito ngayong 2022?

Sa Hunyo 7, 2022, Pambuong-Estado na Primaryang Eleksyon, sisimulang gamitin ng mga botante ng San Francisco ang bagong mga linya para sa mga Distritong Kongresyonal at pang-Asembleya ng Estado. Ang mga linyang ito ay muling iginuhit ng California Citizens Redistricting Commission, kasunod ng paglabas ng datos mula sa 2020 pederal na senso.

Dagdag pa rito, sa Nobyembre 8, 2022, Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon, gagamit na ang mga botanteng taga-San Francisco ng mga bagong mapa para sa mga lokal na Superbisoryal at BART na distrito, na iginuhit muli ng BART Board of Directors’ Redistricting Committee at ng San Francisco Redistricting Task Force.

(Tandaan: Walang pagbabago para sa State Senate District o sa Board of Equalization District ng San Francisco.)

Mangyaring ilagay ang inyong address para malaman kung magbabago ang inyong pagbobotohang (mga) distrito ngayong taon.

Huwag ilagay ang pangalan ng kalsada

Kung kayo’y may mga tanong, tawagan lamang ang Departamento ng mga Eleksyon sa 415-554-4310 o padalhan kami ng email.