Pagtiyak sa Lugar ng Botohan at Halimbawang Balota

Responsibilidad ng Departamento ang paghahanap at paglalaan ng mga lugar ng botohan para sa halos 600 presinto ng botohan sa San Francisco, at lagi kaming nakatuon sa paghanap ng malinis, maliwanag, at may aksesibilidad na lugar sa buong Lungsod. Kung interesado kayong ipagamit ang inyong pag-aari para maging lugar ng botohan, bisitahin ang pahinang Mag-Host ng Lugar ng Botohan para sa dagdag na impormasyon, at para mag-apply.

Ang susunod na eleksyon sa San Francisco ay ang Nobyembre 5, 2019, Pinagsamang Pangmunisipal na Eleksyon.

Para hanapin ang inyong lugar ng botohan, o para tingnan ang inyong halimbawang balota, ilagay ang address ng inyong tirahan sa ibaba.

Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 or mag-email sa amin.