Lookup o Pagtiyak ng Lugar ng Botohan at Halimbawang Balota para sa mga Botanteng Hindi-Mamamayan

Nobyembre 5, 2019 Eleksyon para sa Lupon ng Edukasyon (Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan)

Para lamang sa hindi-mamamayan na nakarehistro para bumoto sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan sa Nobyembre 5, 2019 ang online tool na ito.

Para hanapin ang inyong lugar ng botohan, o para tingnan ang inyong halimbawang balota, ilagay ang address ng inyong tirahan sa ibaba.

Makipag-ugnayan sa Departamento sa pamamagitan ng email o telepono sa (415) 554-4310.