Voter Portal (Portal para sa Botante)


Maligayang pagdating sa Voter Portal (Portal para sa Botante)!

Dito, maaari ninyong ipahinto ang pagpapadala sa koreo ng inyong lokal na Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, suriin ang impormasyon sa inyong rehistrasyon ng botante, subaybayan ang katayuan ng inyong balota, tingnan ang inyong mga pinagbobotohang distrito, i-update ang inyong kagustuhan sa wika para sa mga pang-eleksyong materyales, at iba pa.

Para mag-log in, ilagay ang numero ng inyong tirahan, zip code, at petsa ng kapanganakan, at pindutin ang Isumite.

Huwag ilagay ang pangalan ng kalye. Ilagay ang 0 kung nakarehistro gamit ang interseksyon ng mga kalsada.
/ /

Para magbigay ng feedback tungkol sa Voter Portal, mangyaring gamitin ang aming contact form.