Voter Portal (Portal para sa Botante)


Maligayang pagdating sa Voter Portal (Portal para sa Botante)!

Mag-log-in para suriin ang inyong record bilang botante, i-check ang inyong kinakatigang partido, at subaybayan ang inyong vote-by-mail na balota. Maaari rin ninyong ipahinto ang pagpapadala sa inyo sa koreo ng inyong Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, i-update ang inyong pinapaborang wika para sa mga pang-eleksyong materyales, tingnan ang inyong mga pinagbobotohang distrito, at iba pa.

Para magsimula, ilagay ang numero ng inyong tirahan, zip code, at petsa ng kapanganakan, at pindutin ang Isumite.

Ang numero ng bahay ay numerong may kasamang address ng kalye - huwag ilagay ang numero ng apartment o unit.
Ilagay ang 0 kung nakarehistro sa mga cross street (para sa mga botanteng walang pirming tirahan).
/ /

Para magbigay ng feedback tungkol sa Voter Portal, mangyaring gamitin ang aming contact form.