Voter Portal (Portal para sa Botante)


Maligayang pagdating sa Voter Portal! Ang paggamit sa Voter Portal ay nagpapahintulot sa inyong makita ang impormasyon sa inyong rehistrasyon bilang botante, ang katayuan ng inyong balota (makatatanggap ng balota sa koreo ang lahat ng botante para sa Nobyembre 3, 2020 na eleksyon), at ang inyong mga nahalal na opisyal. Sa pamamagitan ng Portal, maaari kayong humiling ng pamalit na balota, hanapin ang mga lokasyon kung saan maaaring makaboto nang personal, at marami pang iba.

Para mag log-in, ilagay ang numero ng inyong tirahan, zip code, at petsa ng kapanganakan at pindutin ang Isumite.

Huwag ilagay ang pangalan ng kalye. Ilagay ang 0 kung nakarehistro gamit ang interseksyon ng mga kalsada.
/ /

Para magbigay ng feedback tungkol sa Voter Portal, mangyaring gamitin ang aming contact form.