Voter Portal (Portal para sa Botante)


Maligayang pagdating sa Voter Portal (Portal para sa Botante)!

Ang paggamit sa Portal para sa Botante ay nagpapahintulot sa inyong makita ang impormasyon sa inyong rehistrasyon bilang botante, ang katayuan ng inyong balota, ang iyong bagong (2022) na mga distrito ng pagboto. Sa pamamagitan ng Portal, maaari ninyong isumite ang inyong pinapaborang wika para sa mga materyales sa eleksyon, ipahinto o hilinging ipagpatuloy ang pagpapadala sa pamamagitan ng koreo ng inyong lokal na Pamplet ng Impormasyon para sa Botante o ng pang-estadong Gabay na Impormasyon ng Botante, at marami pang iba.

Para mag-log in, ilagay ang numero ng inyong tirahan, zip code, at petsa ng kapanganakan, at pindutin ang Isumite.

Huwag ilagay ang pangalan ng kalye. Ilagay ang 0 kung nakarehistro gamit ang interseksyon ng mga kalsada.
/ /

Para magbigay ng feedback tungkol sa Voter Portal, mangyaring gamitin ang aming contact form.