Voter Portal (Portal para sa Botante)


Maligayang pagdating sa Voter Portal (Portal para sa Botante)!

Mag-log-in para tingnan ang inyong record bilang botante, humiling ng balota ng Partido para sa eleksyon sa Marso 5, 2024 kung nakarehistro kayo na walang kinakatigang partido, at subaybayan ang inyong vote-by-mail na balota. Maaari rin ninyong ipahinto ang pagpapadala sa inyo sa koreo ng inyong Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, i-update ang inyong pinapaborang wika para sa mga pang-eleksyong materyales, tingnan ang inyong mga pinagbobotohang distrito, at iba pa.

Para magsimula, ilagay ang numero ng inyong tirahan, zip code, at petsa ng kapanganakan, at pindutin ang Isumite.

Huwag ilagay ang pangalan ng kalye. Ilagay ang 0 kung nakarehistro gamit ang interseksyon ng mga kalsada.
/ /

Para magbigay ng feedback tungkol sa Voter Portal, mangyaring gamitin ang aming contact form.