Voter Portal (Portal para sa Botante)


Welcome sa Voter Portal (Portal para sa Botante)! Gamitin itong tool na ito para macheck ang estado ng inyong rehistrasyon, mag-request ng vote-by-mail (pagboto sa pamamagitan ng koreo) na balota, alamin ang lokasyon ng inyong botohan, i-download ang inyong halimbawang balota, i-track o subaybayan ang inyong balota, at marami pang iba. Mag-navigate lamang sa mga tab na nasa susunod na screen para suriin ang nais ninyong impormasyon.

Para simulan, ilagay ang numero ng inyong tirahan, zip code, at petsa ng kapanganakan sa ibaba.

Huwag ilagay ang pangalan ng kalye. Ilagay ang 0 kung nakarehistro gamit ang interseksyon ng mga kalsada.
/ /

Para magbigay ng feedback tungkol sa Voter Portal, mangyaring gamitin ang aming contact form.