Pagtiyak sa Katayuan ng Probisyonal na Balota

Para malaman kung nabilang na ang inyong probisyonal na balota, i-enter ang numero ng Provisional Voter Receipt o Resibo ng Probisyonal na Balota (siyam na numero na nasa kaliwang ibabang bahagi) sa ilalim.

Numero ng Resibo ng Probisyonal na Balota ng Botante:

Ang impormasyon tungkol sa botante ay ginagamit lamang para sa mga opisyal na layunin.

Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring tumawag sa 1-866-325-9163 na toll-free na linya para sa mga tanong tungkol sa Probisyonal na Balota, o mag-email sa amin.