Pagtiyak sa Katayuan ng Probisyonal na Balota

Para malaman kung nabilang ang inyong probisyonal na balota, ilagay ang numero ng inyong Resibo ng Probisyonal na Botante (siyam na numerong makikita sa ibabang kaliwang bahagi) sa ibaba:

Department of Elections

Ang impormasyon tungkol sa botante ay ginagamit lamang para sa mga opisyal na layunin.

Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring tumawag sa 1-866-325-9163 na toll-free na linya para sa mga tanong tungkol sa Probisyonal na Balota, o mag-email sa amin.