Online na Aplikasyon para sa Vote-by-Mail (Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo)

Pinagsamang Pangmunisipal na Eleksyon sa Nobyembre 5, 2019

Alinsunod sa batas ng estado, lumipas na ang deadline para mag-apply ng vote-by-mail na balota para sa Pinagsamang Pangmunisipal na Eleksyon sa Nobyembre 5, 2019. Ang deadline ay Oktubre 29, 2019.

Kung kayo ay rehistradong botante sa San Francisco at hindi umabot sa deadline na Oktubre 29 upang humiling ng vote-by-mail na balota, mayroon kayong mga sumusunod na opsiyon:

  • Bumoto sa inyong itinalagang lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon. Bukas ang mga lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon mula 7:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. Bisitahin ang Bumoto sa Inyong Lugar ng Botohan na pahina upang malaman ang itinalagang lugar ng botohan para sa inyo.
  • Bumoto sa Sentro ng Botohan sa City Hall sa mga regular na oras ng pagboto. Ang mga oras at lokasyon ay nasa ibaba.
  • I-awtorisa ang sinuman para kumuha ng balota para sa inyo sa Sentro ng Botohan sa City Hall sa pamamagitan ng pagkumpleto ng Form ng Awtorisasyon para Kunin ang Balota.

Mga Oras at Lokasyon ng Sentro ng Botohan sa City Hall

Magbubukas ang Sentro ng Botohan sa City Hall 29 araw bago ang Araw ng Eleksyon at matatagpuan sa pinakamababang palapag ng San Francisco City Hall, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, Room 48. Ang mga oras ay ang mga sumusunod:

Lunes – Biyernes: Oktubre 7 – Nobyembre 5, 8 a.m. – 5 p.m.
Sabado at Linggo: Oktubre 26 – 27 and Nobyembre 2 – 3, 10 a.m. – 4 p.m.
Araw ng Eleksyon: Martes, Nobyembre 5, 7 a.m. – 8 p.m.

Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamneto ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o mag-e-mail sa amin.