Pagtiyak sa Katayuan ng Rehistrasyon

Mga nakatira lamang sa San Francisco

Para i-check ang katayuan ng inyong rehistrasyon bilang botante, mangyaring kumpletuhin ang lahat ng patlang sa ibaba:

Huwag ilagay ang pangalan ng kalye. Ilagay ang 0 kung nakarehistro sa cross streets (interseksiyon ng mga kalsada).
/ /

Ang impormasyon tungkol sa botante ay ginagamit lamang para sa mga opisyal na layunin.

Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o mag-email sa amin.