សំណើដើម្បីទទួលសំភារៈបានបកប្រែ

ក្រសួងការបោះឆ្នោត ផ្ដល់សំភារៈបោះឆ្នោត ជាភាសាផ្សេងៗជាច្រើន៖

  • សន្លឹកឆ្នោតជាផ្លូវការ និងខិត្ដប័ណ្ណព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត តាមតំបន់របស់ក្រុង San Francisco គឺមានជាភាសា ចិន, អេស្បាញ៉ុល, និង ភីលីពីន។.
  • សន្លឹកឆ្នោតចំឡង (សំណៅនៃសន្លឹកឆ្នោតជាផ្លូវការ បានបកប្រែទៅជាភាសាណាមួយ ដែលអ្នកបោះឆ្នោតអាចយក ជាសំអាង នៅពេលធ្វើឲ្យសន្លឹកឆ្នោតជាផ្លូវការរបស់គេ) គឺមានជាភាសា ភូមា, ជប៉ុន, កូរេ, ថៃ, និង វៀតណាម។
  • ព័ត៌មានមគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ គឺមានជាភាសា ចិន, ភីលីពីន, ហ៊ិនឌី, ជប៉ុន, ខ្មែរ, កូរេ, អេស្បាញ៉ុល, ថៃ, និង វៀតណាម។

ដើម្បីស្នើសុំទទួល សំភារៈបានបកប្រែ សូមបំពេញលំហខាងក្រោម និងជ្រើសរើស ចំណង់ភាសារបស់អ្នក នៅលើស្រ្គីន បន្ទាប់ទៀត។ អ្នកក៏អាចនឹងបញ្ជូនសំណើរបស់អ្នកដែរ ដោយហៅក្រសួងការបោះឆ្នោត លេខ (415) 554-4375។

កុំបញ្ចូលឈ្មោះផ្លូវ
/ /

ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត គឺត្រូវបានប្រើ សំរាប់តែគោលបំណងជាផ្លូវការ។

បើសិនអ្នកមានសំណួរ សូមទាក់ទងក្រសួងការបោះឆ្នោត លេខ (415) 554-4375 ឬ មែលមកយើង។